നീർമാതളം


നീർമാതളം

ഓർമ്മകളുടെ
നിഴൽവീണ
വീഥികളിലെവിടെയോ
വേരുകളാഴ്ത്തി
നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു
നീർമാതളം.
ഒരുപാട് മോഹങ്ങളെ
ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ച
കാലത്തിന്റെ
നോവുകളെ
ഹൃദയത്തിൽ
പകർത്തിയ
സുന്ദരമായ
പ്രണയപുഷ്പങ്ങൾ
വിടർത്തിയ
ഓരോ
വസന്തത്തിന്റെയും
നിറങ്ങളെ
മതിയാവോളം
വാരിച്ചൂടിയ
നീർമാതളം.

രോഗശയ്യയിലെ പ്രണയിനി…


രോഗശയ്യയിലെ പ്രണയിനി…

രോഗബാധിതയായ പ്രണയിനി,യവൾ
ക്ഷീണിത ശയ്യാവലംബിയായ് കാണേ,
അല്പനാഴികനേരമിനിയുമാകരം പിടിച്ചിരി-
ക്കുവാൻ പിന്നേയുമാശിക്കുന്നവനുൾത്തടം!

ക്ഷീണിതയാണവളെങ്കിലും
മിഴികൾ തിളങ്ങുന്നു,
അമവാസിരാത്രിയിൽ തിരി തെളിച്ചെത്തും
മിന്നാമിനുങ്ങ് പോൽ!

ഹേ സഖീ,നീയവൻ വിളക്ക് മാടം!
ക്ഷണികമാമീയാഴിയിൽ
തുഴയാഴ്ത്തുവാനവന്
തുണയേകുന്ന പ്രണയസൗധം!!

വിടപറയും നേരം
കൈത്തലമുയർത്തിയവൾ മെല്ലെ,
മെല്ലെ വിടർത്തി മാനസം,
വിടചൊല്ലുന്നവനോട് നിറവേദനയോടെ!!

അറിയണം നീയവളുടെ ജീവിതചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ,
അറിയണം ആ ജീവിത സമരസപ്പെടലുകൾ!
അതിജീവനാഭ്യാസങ്ങൾ!
കടുംകെട്ടായി തുടരുന്ന ബന്ധങ്ങളും !

സ്നേഹം വിടർത്തുന്ന പൂക്കളാവുക നിങ്ങൾ,
ആർദ്രതയേകുന്ന കാഴ്ചയാവുക!
കണ്ണീരൊപ്പുവാൻ പരസ്പരം മത്സരിക്കും കൂട്ടരാവുക!
വിടർന്നകലാതെയെന്നും തുടരുന്ന ജന്മങ്ങളാവുക!
ഓരോ മിടിപ്പുമങ്ങനെ ഹിതാനുസൃതമന്യോന്യമേറ്റുവാങ്ങുക!!

My ebook People and Hearts is on Amazon now


Finally, I’ve published my book on Amazon. It’s titled as People and Hearts.

people_hearts_anoop_vijayan
People and Hearts – My ebook is on Amazon https://www.amazon.com/dp/B0776889LD

This book is a collection of my poems. I thank everyone who have supported me through my journey.

Amazon India Book URL: https://www.amazon.in/dp/B0776889LD

Amazon Global Book URL: https://www.amazon.com/dp/B0776889LD

 

– Anoop © People and Hearts

Creative Horizons


This is a new horizon that you would find only in few places on Earth. You have to look at the right places to seek this horizon.

I name it as Creative Horizons.

People-hearts-anoop-creativity-horizons
Creative Horizons – Anoop ©People and Hearts

In this zone, you will find creative people working on their soulful creations. A paradise decorated with artists, writers, poets, storytellers, singers, musicians, creative photographers, sand artists and all type of artists.

At Creative Horizons, creative people work for their passion and money takes least importance here. It’s a hangout place for creativity.

So do we have such places on Earth? If yes, comment on….

Anoop © People and Hearts

Holding these Caressing Flowers


Gathering all the excited pieces of my heart,

Picking all the nicest flowers of my life,

I’m here, holding these caressing flowers,

I’m here, hoping to see your gleaming eyes,

I’m here to give you my singing heart,

I’m here to give you these smooching flowers,

Finally, I’m here to say that I love you…

— Anoop © People and Hearts

Those Eyes


When she opened her eyes, I knew it, 

I have seen those eyes before, 

I knew those eyes more than anyone else, 

Those eyes narrated a story without the need for words, 

I could feel the intensity of those eyes, 

When she opened her eyes, I knew it, 

Those eyes were a reflection of my eyes,

And she is my daughter…

— Anoop © People and Hearts 

Enlighten Knowledge


Anoop commented the following about Enlighten Knowledge:

This is a very good informative piece Shiva. It needs careful reading. I’m bookmarking it for sure. This will help me for my research work. Thank you for your efforts on this article.”

Shiva responded:

Yes Anoop it does demands careful, attentive reading. Good you have marked it. It also needs patience and devotion of time for that. You have should have a broad attitude towards it. If not for sure it shall not enter. By the way what kind of research are you doing? Let me know on what way it helps you.

Spread the word.

Shiva

theshivasponder

Enlighten Knowledge 

Enlighten Knowledge

Feel Absolute Transcendence

Lose Vanity – Sage

Right from birth the child starts acquiring knowledge, through observation, teaching, reading, writing, and by experience. Life in a way is to get enlightened of knowledge.

Fortunately one gets knowledge through parents, teachers, friends, community, books and discourses. The knowledge makes the person known in the society and shall bring him respect and laurels too. At the same time, it also brings with it, vanity into the person.

Most fortunate are those who are blessed and are able to get enlightened of absolute transcendent knowledge.

A little acquisition of knowledge brings with it such vanity; we can just imagine what sort it would be, when a person acquires the transcendent knowledge. So, a person when gets such knowledge he is called a scholar, teacher, pundit, scientist, intellectual, philosopher or a guide. But, he cannot or shall not be an…

View original post 1,158 more words

Patience and Endurance – a Revival Technique


There’s nothing wrong losing a battle or a game. Here, a battle can be compared to a person fighting an incurable disease in real life! A game can be compared to a person or an animal struggling for the survival of its existence.

Losing or failing is not a bad thing! But losing your self belief is something to be bothered about. A defeat or setback can make you stronger both emotionally and physically, provided if you still have belief in your inner strengths.

Let’s revisit the quote from the movie, Batman Begins (2005).

“Why do we fall? So we can learn to pick ourselves up.” – Alfred

batman_dark_knight

There is greatness in a fall or defeat. A defeat teaches you more than a school education. To rise from a setback, a revival technique is essential to be adopted.

The Revival Technique can be put down as:

 1. Fall – You are crushed and beaten. You have to start all again from the bottom.
 2. Acknowledge – You have to acknowledge yourself that you have been defeated and it was not all that easy this time. But always remind yourself that you have not been crushed completely. Today or yesterday was a bad day. But there is always a dawn after a night.
 3. Pump up – Find inspiration from any source that gives you a thumping burst of positive energy. Search for your own sources of inspiration and stay with the flow.
 4. Find the courage -If you had found your inspiration, now it is time for setting up some courage to back you.
 5. Stay calm and practice patience We have seen this in the movie, The Shawshank Redemption (1994). The protagonist remains calm and works his way around with enough patience till the end. Your time will come but keep working hard for it.
 6. Endure the pain To achieve greatness, sometimes you might have to endure a little pain. But that’s all worth the pain. Endurance talks more about the mental and emotional strength. You cannot be defeated completely unless you allow it.
 7. Plan the hit Planning is another part of the revival technique. Planning your execution is mandatory before you execute. You have all the time for your planning. So make the most of it.
 8. Strike while the iron is hot! – Doing justice to this saying, execute your plan at the right time. You know it when it’s time. You will know it.

You must rise after your fall. You will rise for sure. The revival technique will work definitely. And the revival technique is working…

— Anoop © People and Hearts

 

Lyrical Magical Wall


People and Hearts

lyrical_magic_wall_memories_people_hearts Lyrical Magical Wall –  Painting Credits: https://www.facebook.com/tintsandtinges

This magical wall attracts me like never before,
Undressing the dreamy child in me,
The magical wall smiles at me,
Invoking millions of colourful memories in me.

This magical wall excites me like never before,
Whistling at me like my menacing childhood friend,
The magical wall hugs me to my delight,
Pulling me to its scintillating beauty.

This magical wall makes me crave for my childhood,
Narrating its own story in lyrical style,
The magical wall touches my heart poetically,
Syncing like a rainbow of silent paintings and talkative poems.

This magical wall amazes me about its soulful tree,
Treasuring countless memories of photographs,
The magical wall holds the fallen leaves close to its heart,
Making the birds and the child in me to fly…

 • Anoop © People and Hearts

View original post

അമ്മ (Mother)


Mother_people_hearts
Mother

കണ്ണായിരുന്ന അമ്മ പിന്നീടു കണ്ണിലെ കരടായിമാറി. 


മുലപ്പാലിന്‍െറയും മാറിലെ ചൂടിന്‍െറയും ലാളനയുടെയും കടംവീട്ടിയങ്ങയച്ചു വൃദ്ധസദനമെന്ന പുരാവസ്തുകേന്ദ്രത്തിലേക്ക്. 

കണ്ണും പിന്നീട് കണ്ണിലെ കരടുമായമ്മയുടെ കണ്ണിലേക്ക് മരണമരിച്ചുകേറുമ്പോഴുമാ പുരാവസ്തുവിന്‍െറ കണ്ണുകള്‍ തേടുന്നു മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പൊന്നോമനകളെ…..

— Praveena (By our guest author) – https://www.facebook.com/praveena.karekkat

 

Did We Change?


Over the years“, that is a cliche’ for sure! But it has really been years and there is no other better way to start it.

Time has just rolled on like a ball all the way down to the ground from the hill.

Here I’m the ball and the hill represents the people. 

And there is the time that smiles at me with a smirk.

The path that stands in between me and the hill is the “Change“.

The ball carried a few stones, leaves and dust with it.

And I consider the stones, leaves and dust as my treasures.

Did we change?

That wasn’t just a poem. It had a story in it. Here, I’m referring “we” as you, me, us, the reader, and anyone whom we can connect to.

Yes we did change. We are bound to change as time goes on. Suddenly, we feel that the things that looked great before, are not great anymore. Mind you! It is just a feeling. And the things that looked awful once looks cool now.

Ah ha…

What has happened to us now. Did we change?

Yes, I think we have changed. Time has a penchant to make us feel that people around us have changed.

But the reality is that we have changed.

It is a good feeling to know that life has really changed. Even my writing has changed over the years. My words have changed. And so is the world.

My feelings have changed. My outlook has changed. My priorities have changed. My life has changed.

When you read this, do you feel that you have changed, when you look back? If so, do comment on…

— Anoop © People and Hearts

The Caged Redemption


 

https://flic.kr/p/cvQVjC
Image Credits: https://flic.kr/p/cvQVjC

To my master who disrupted my flight,

My wings have lost its vigor,

My confidence to fly to the distant corners has dwindled,

My eyes have turned pale and lifeless,

My voice has lost its song,

You have turned me into a caged bird…

 

But something down from my heart tells me,

I have wings,

I can fly,

I can sing,

I’m a bird,

I’m waiting for my caged redemption…

— Anoop © People and Hearts

PoetsForPeace is Published Now


people_hearts_peace_poem
Image Source: http://www.praxismagonline.com/peace-poem/

Hurray!

We have done this… A collective effort of 100,000 Poets and other wonderful souls for one reason – Change.

Yes, #PoetsForPeace is published now in Praxis Magazine Online!

I’m also one among the 100,000 poets who have contributed their words for this effort.

To read and download the publication, click http://www.praxismagonline.com/peace-poem-2016-poetsforpeace-collaboration/

http://www.praxismagonline.com/peace-poem/

To download the publication directly, click Source.

NOTE: This collective effort will be archived in the ‘Stanford University Archive’ of the ‘100,000 Poets for Change’ collection!

We are thankful to Michael, Marie and Neha for making this happen.

— Anoop © People and Hearts

WE ARE PUBLISHED!!! – #PoetsForPeace


#PoetsForPeace

forgottenmeadows

image copyright neha 2016 image copyright neha 2016

Hello Everyone!

Michael, Marie and I are so excited to announce that #PoetsForPeace is now LIVE and PUBLISHED in Praxis Magazine Online! We are so grateful to  Laura M Kaminski and Tee Jay Dan, editors at Praxis, for giving us this wonderful opportunity and working tirelessly in helping us get published!

We would especially like to thank all our contributors who helped make this project successful! We could not have done this without you!

You can view and download the publication here: http://www.praxismagonline.com/peace-poem-2016-poetsforpeace-collaboration/

We are thrilled that this collaboration will also be archived in the ‘Stanford University Archive’ of the ‘100,000 Poets for Change’ collection!

We hope you can all join us next year as we aim to make #PoetsForPeace a growing annual event!

Share and Spread the word with your friends and family! Please use #PoetsForPeace!

Cheers to #PoetsForPeace!

Michael, Marie & Neha

View original post

മെഴുകുതിരി – Candle


Photo Credits: https://flic.kr/p/5te2Tt

സ്വയമുരുകുന്ന മെഴുകുതിരിയാണെനിക്കിഷ്ടം.

ഇരുളിലേക്കടുക്കുന്തോറും പ്രകാശം പരത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയായിടണം.

അണയാന്‍ നേരവുമാളിക്കത്തി

കൂടുതല്‍ പ്രകാശിച്ചീടേണം.

ഇരുളിനെമാറ്റി പ്രകാശിച്ചീടേണമെന്നും.

By Praveena

Translated version:

I wish to be a melting candle,

When darkness nears me closer, I wish to be a burning candle lighting the world.

When the flame is about to die, I wish to burn more intensely,

I wish to glow as brightest I can.

Thereby wiping out the darkness…

 

Praveena – Our New Guest Author


People and Hearts is delighted to introduce our new special guest author, Praveena Karekkat (a.k.a) Praveena.

Specializing in poetry, Praveena is a vivid dreamer and an interesting writer. She lends her magical touch to Malayalam poems. The author is very passionate about creative writing.

People and Hearts will feature poems and writings authored by Praveena. To retain the originality and soul of her writings, the posts will be published in Malayalam language. To help readers, People and Hearts will provide a translated version of the original writings. 

To know more about Praveena, let us read her writings.

Calling Poets for Peace


Words are scarce to describe this turmoil,
When thousand innocents bleed,
Our hearts are torn down,
When the little ones weep,
Our eyes bleed tears.

Words are scarce to describe this turmoil,
When the world cries for help,
Our knees tremble with fear,
When the children lie lifeless,
Our humanity is questioned for its ruthlessness.

Words are scarce to describe this turmoil,
When the souls depart,
Our hearts seek peace,
When the world searches for peace,
Our world calls all poets for peace…

This is written for the initiative of Michael at http://thepoetrychannel.wordpress.com as part of a collaboration with #PoetsForPeace, which is hosted in https://forgottenmeadows.wordpress.com/2016/07/16/calling-all-poetscreative-minds-to-a-grand-collaboration-poets-for-peace/.

— Anoop © People and Hearts

Calling All Poets/Creative Minds to A Grand Collaboration – Poets for Peace


#PoetsForPeace

forgottenmeadows

image copyright neha 2016

  image copyright neha 2016

Hello Everyone,

This collaboration is initiated by my talented friend Michael (M. Zane McClellan)  from the poetry channel and will be hosted here on forgottenmeadows. Many wonderful bloggers like Marie (https://writingwingsforyou.com/), Kim (https://zipsrid.wordpress.com/) and others have helped in putting this together and spreading the word out. The deadline for contribution is August 31st, 2016! I urge you to help us make this creative effort successful by joining in.Below is Michael’s message:

“In response to the recent unceasing, and, in fact escalating global violence, we have seen and felt a corresponding surge in poetry about it.

We would like to take this opportunity to invite you to share your thoughts and feelings, a piece of yourself, to add to other Poets from around the world. We are hopeful that the combined weight of our collective spirit and wisdom will be felt worldwide as well.

The…

View original post 7,451 more words

The Mask that Fell


Photo Credits: https://flic.kr/p/nMkimc

Holding him from emoting,
Stopping him from breathing,
The mask had engulfed him once,
Killing his soul…

Fading into the fog gradually,
Loosing its grip,
The mask fell apart,
Restoring his soul back…

Emoting through his eyes,
Creating new memories,
He opens up his heart,
Falling in love…

— Anoop © People and Hearts

P.S: For the one who loves poems…

Reboot of People and Hearts


This is the third anniversary of my blog People and Hearts. Thank you for all the support this blog has received.

This is the reboot of People and Hearts. A second coming of the blog. Over the years, I’ve evolved as a person, my thoughts, and the writer in me has evolved. And so does my blog.

image

Yes, I’m Anoop. I’ve kept a low profile all these years, by working behind the blog in a different way. The mind behind this blog.

Now this blog will find a new direction and soul to move forward. I’ve more to offer to this world and to my readers.

There are lots to come… Keep hope and I’ll keep you posted…

People and Hearts has rebooted…

Anoop © People and Hearts

Creating an Inspiring World


I’m in the midst of creating an inspiring world. A world that draws inspiration from creativity.

image
A world that inspires many - Anoop ©People and Hearts

A world without masters, workers or slaves. A world full of creators and optimists.

A world that creates itself by creativity. A world with abundance of ideas to work on.

A world that doesn’t rely on money. A world that doesn’t need success. A world of it’s own.

A world that inspires many…

And that world will be a reality someday…

– Anoop © People and Hearts

Someday, Somewhere and Someone


someday_someone_somewhere_people_hearts
Image Credits: © Anoop – People and Hearts

Voids, losses, failures, sorrows, draught, famine, hunger, breakups, deaths, injuries, depression and loneliness all are synonymous with unfortunate things in life. Dealing with these odd things are difficult. You know it and I know it. But…

Even the unfortunate happenings have an expiry date!

I’ve realized few things in life through personal experience. I’m no scholar to tell you all these. But…

Life is the best teacher everyone knows. So this is how it goes…

Time is the answer for everything in life. There is dawn after night. Time is the healer.  We need a dark sky for the stars to sparkle.

The wait is worth living for. The wait and the patience spent for that one day is worth living for.

While we sleep we think that there is only darkness in a sleep. But always remember, dreams are born during a sleep.

I hope it describes everything better.

Wait for that day.

Your life will change someday, somewhere and with someone.

Wait for that day.

— Anoop © People and Hearts

Flooded Chennai Tamil Nadu – Help People Mutually


Hello my dear readers and friends,

Please read this article for heaven’s sake! A humble request…

This is no nonsense promotional blog post.

I’m Anoop, the author of the blog People and Hearts, who is from Chennai, India. You guys would have read or heard about Chennai and its dreaded floods in the media by now.

I’m a victim of this flood. I have witnessed and still witnessing the sufferings of people affected by the Floods in Chennai and Tamil Nadu.

Flood_Chennai_People_Hearts
Flooded Chennai and Tamil Nadu –

I’m writing on behalf of the people who are crying, craving and begging for food, shelter, clothes and blankets. The list of people includes pregnant women, infants, children, old people and many more. These people have few necessities. I will list it down.

 • Pregnant women – Thousands of pregnant women are stuck up in many houses who are unable to move out and are struggling for food. Only few have been able to be rescued by the Indian Air Force by helicopters and other NGO’s. You are now able to understand it better now.
 • Hungry children who have lost their school textbooks and clothes –  Yes, these children have lost their textbooks, clothes and all learning aids. They are made to wait and crave for food.
 • Crying elderly people – Why do they have to undergo all these cruelties.
 • Sorrowful mothers who are unable to feed milk to their children – This is really embarrassing and unfortunate.
 • People begging for food – These people who are begging for food today had cars and lived in a fully furnished AC apartment with luxury. Yes, they have lost their passports and credit cards too in the floods. They have only one pair of dress that they are wearing now. They left everything inside their home and walked onto the streets to get food for them as well as for their family. There are people who are waiting in the terrace of their homes expecting people will drop food packets to them.
 • People begging for clothes – You know how to hide your body and the value of a dress. These people need clothes to wear today because their clothes were lost in the floods. And trust me they are begging when rescuers are coming to help them.
 • People thanking NGO’s and rescue volunteers – The struggling people are considering the NGO’s and volunteers as the sons and daughters of the God. Yes, they are very happy and thankful to these helping benevolent hearts.

There are so many people out there in this world. The NGO’s and rescue team can’t reach out to all the people out there. But we can. If we help each other mutually with what we have, we can bring a great relief for the ailing wounds.

Yes we can make this happen. Please do your small help that can be a great relief for the needy ones.

Please try to help each other mutually.

I hope this article would have made you to think that you are a human being. Yes I believe that my words would do some magic inside you.

— Anoop © People and Hearts

Lessons Learned from Chennai Floods


These words are coming out of me at the time of an ongoing natural disaster in Chennai, India. Life has changed for many people in the last few days when Chennai has been flooded badly.

I have seen a large number of people with benevolent hearts who have come up to offer their help to the needy. They are not people with great super powers. They are normal people just like you and me. But they are the ones who make the difference.

Flooded-Chennai-People-hearts
Image Credits: https://www.flickr.com/photos/136230366@N06/23219613940/in/photostream/

You might be rich and have all the fortunes to buy happiness. But when the rains have washed away all your money and occupied your home, you are left with nothing. Only people can help you. Not the money and your fortunes.

Flooded-Chennai-People-Hearts
A flooded Chennai – Image Credits: https://www.flickr.com/photos/136230366@N06/22888328003/

There are people with good hearts to help the struggling ones who they know nothing about. Good people too exist in this world. That’s why still the Earth is a nice place to live on.

Flooded_Chennai_people-hearts
Image Credits: https://www.flickr.com/photos/136230366@N06/23219613940/in/photostream/

At the same time, there are people with wicked ideas who are ready to utilize the situation. When people are suffering for food and shelter, some shopkeepers sell milk, drinking water and food for skyrocketing prices. They have no mercy on the struggling people.

The good and ugly side of the city and people is seen here.

But for the few good ones, people still hope for a better day soon.

Find the time and the heart to help people, at least during a natural disaster.

— Anoop © People and Hearts

Failing to Win Someday


Failed_Win_People_Hearts
Failed? Try Again…
– Anoop ©People and Hearts

See, it’s very simple and it isn’t rocket science. Let me get to the point quickly.

It may be you or me. But most people experience this feeling. Read on…

I’ve tried, I keep trying, I’m still trying, I’ll keep on trying. All I know is that I’ve failed.

I’m trying this ever since I failed.

But I keep telling myself that there is no secret mantras for being successful. But keep trying more.

I’ve become more strong than yesterday. And I’ve seen so many yesterdays. I don’t fear anymore to fail again. Failure is not new to me.

But I want to win someday. And I’ll win someday.

But when will I win?

I don’t have an answer for that. All I know is to keep trying again.

—  Anoop ©People and Hearts

Moustaches Made in Movember


This is the season of Movember. It’s the perfect time for ‘Men‘ to flaunt their moustaches with pride.

I’m also joining the league of moustaches that are made in Movember. Let’s join to create the awareness ride for testicular and prostrate cancer in men.

Flaunt a moustache and promote the Movember month like a Man.

image
Moustaches made in Movember

— Anoop © People and Hearts

The Missing Ally


This is a different feeling altogether.

When two men work as a team in all games and crimes, there is this synchronous execution of plans. One man plans it and the other executes it in his own unmatched style. When one loses the grip of the task, the other picks up the momentum and balances the ship. This is an ultimate team that one would dream of.

When the Batman loses his ally, Robin, or vice versa, there is a big void created. Both the Batman and Robin know it very well. They know that both rely on each other at crucial moments.

image
Batman and Robin. Image credits : https://flic.kr/p/8JZwKg

But now, the team has to split up. The thrill of a crime is lost when your best ally is missing.

The world has seen it. Some of the best music bands have tasted phenomenal success when they worked as a team. Their decline was easily visible when the team was split.

The journey with the best teammate is sometimes a onetime journey. At some point, the journey has to end. From there on, it’s a different journey with the leftover footprints.

This post is about the void and the feeling felt when one loses his ally. Have you felt it? If yes, do drop in your comments.

— Anoop © People and Hearts

I’m the Voice


I’m the voice…
I’m born as the voice…

voice-people-hearts
Image Credits: https://flic.kr/p/qk6588

The voice of the unspoken words…
The voice of the dying soldiers…
The voice of the rolling tears…
The voice of hungry children…
The voice of traumatized victims…
The voice of aching people…
The voice of the dead…

The voice of falling trees…
The voice of the dying mother nature…
The voice of life and death…
The voice of extinct species…
The voice of dried rivers…
The voice of melting icebergs…
The voice of the depleting ozone layer…

The voice of a relationship…
The voice of the people…
The voice of an orphan…
The voice of love…

The voice of the unseen…
The voice of the unheard…
The voice of the untouched…
The voice of the unexplored…
The voice of infinity…
The voice of mystery….
The voice of beauty…
The voice of appreciation…
The voice of art…
The voice of lust…
The voice of crime…
The voice of revenge…
The voice of novels…
The voice of music…
The voice of photography…
The voice of cinema…

The voice of a failed artist…
The voice of a struggling performer…
The voice of the common man…
The voice of the universe…
The voice of hope…
The voice of freedom…
The voice of passion…
The voice of expression…
The voice of anything that the heart can relate to…

Yes, I’m the voice…
And my voice invokes life…
And my voice is born to express…

Yes, I’m a Writer….

 

— Anoop © People and Hearts

Selfie of the Moon with the Coconut Trees


image

Playing like a child, the moon giggles,
Crawling like an ant on a mission, the moon reaches the gloomy coconut trees.
Pretending as asleep like a lazy dog, the trees act,
Lying on the blue skies like a cloud, the trees practice silence.

Touching with eagerness like a menacing kitten,
The moon pulled the leaves of the lazy trees,
Reacting like a thief who was caught red-handed,
The coconut trees woke up laughing with the moon.

Lifting the moon like a toddler,
The coconut trees played hide and seek with the moon,
Holding the moon on their shoulders like a hero,  
The coconut trees and the moon posed for a selfie.

— Anoop ©People and Hearts

 

Thanking you Readers


Dear Readers,

I’m very thankful to you guys. Thanks for being loyal readers of my blog, peopleandhearts.com .

After three years of blogging, I’m migrating my blog to a different hosting provider. Meanwhile, I’m redesigning my blog from the scratch.

If there are any glitches while reading the blog posts, please bear with me. I’ll get the blog ready in a week. Also, if there are any suggestions for the site, please feel free to drop in your comments below.

Happy Reading!

— Anoop © People and Hearts

 

Frozen by an Illusion


People and Hearts

Frozen by an Illusion Frozen by an Illusion

Burning the dreamy shadows of illusion
that drew the smokey eyes.
Shedding the moistened leaves of illusion
that deceived the fading greenery.
Frozen by an illusion.

Attenuating the deafening voices of illusion
that disguised the lifting melody.
Vaporizing the hypnotic rain of illusion
that cozened the melting rainbows.
Frozen by an illusion.

Anoop © People and Hearts

View original post

Stumbling Over Shadows


People and Hearts

Listening to the heart wasn’t easy,
Following the thought process of mind was hell,
Believing the inner voice was suspicious,

image Photo Credits: https://flic.kr/p/9FCXUy

Heart had a queer way of expressing itself,
Eyes fancied the strange changes with difficulty,
Ears never listened to those timid expressions,

I was stumbling over my shadows…

— Anoop © People and Hearts

View original post